หนังสือใหม่ VIEW ALL

Editor Recommend

แบบสอบถาม

Poll | โควิด-19 มีผลกับชีวิตนักอ่านของเพื่อน ๆ ระดับไหน

Poll

    มีเวลาอ่านหนังสือที่ดองไว้เยอะขึ้น
30%
    ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมทุกวัน อ่านเท่าเดิม
35%
   อ่านบ้าง แต่ไม่มีสมาธิ เพราะงานก็ต้องทำ
30%
   ลืมหนังสือไปก่อน เอาชีวิตรอดก่อน
5%

กดโหวต  มีผู้ร่วมโหวต  20 คน

สาระบรรณ VIEW ALL