คุณทวิยา วัณณะวิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งพิมพ์ ส.ส.ท. เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในฐานะพันธมิตรผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ ชุด "เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ" รับมอบโดย Mr.Kazuhiro Fukuda ผู้อำนวยการเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ Mr.Toyofumi Hirabayashi ผู้อำนวยการฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

 photo IMG_0131_zpsa13c0510.jpg