เก่งจีน 30 ชม.

เก่งจีน 30 ชม.

ผู้แต่งเมชฌ สอดส่องกฤษ
ISBN978-616-7121-01-7
ราคา300 บาท
หมายเหตุซีดี 2 แผ่น
คำแนะนำ

     หนังสือเรียนภาษาจีนระดับต้น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มศึกษาภาษาจีนตั้งแต่ตัวอักษร

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเพื่อการเรียนภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการอ่านอักษรพินอินหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยศึกษาด้วยตนเองผ่านบทสนทนาจำลองจากสถานการณ์จริงจำนวน 30 บท 30 สถานการณ์ พร้อมปูพื้นฐาน ด้วยวิธีการอ่านอักษรพินอินโดยละเอียด และซีดีประกอบ สอดแทรกไวยากรณ์ คำศัพท์จากเนื้อเรื่อง และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้

E-Book
Related Books