NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่

NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่

ผู้แต่งโคอิชิ นิชิงุจิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-609-2
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า266 หน้า
ราคา265 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับต้น เน้นการค้นคว้า ทบทวน และประยุกต์เนื้อหาที่ได้เรียนในแต่ละบทด้วยตนเอง 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

NEJ เทคนิคเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นแนวใหม่
 

     หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นแนวใหม่ ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลักในการเรียนรู้ ตัวบทแบ่งเป็น 12 Unit หลัก และแยกย่อยเป็น Section ต่าง ๆ ได้แก่

      เรื่องเล่าตัวละคร - เป็นข้อความต้นแบบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือเรื่องเล่าต่าง ๆ ของตัวละครในเล่ม
     คำถาม & คำตอบ – เป็นตัวอย่างการถามและการตอบเกี่ยวกับข้อความต้นแบบ
     คำศัพท์และสำนวนที่เป็นประโยชน์ - รวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในแต่ละ Unit
      หลักไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น – อธิบายไวยากรณ์ที่จำเป็นต้องรู้โดยสรุป
     ท้ายเล่มเป็นแบบฝึกต่าง ๆ เช่น แบบฝึกคัดตัวอักษรและแบบฝึกไวยากรณ์


     เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ไม่มีเวลาเรียนในห้องเรียนและต้องการหาความรู้ด้วยตนเองให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด
 

E-Book
Related Books