แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งThe Japan Foundation
ISBN978-974-443-704-4
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา80 บาท
คำแนะนำ

        หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ร่วมกับตำรา ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เล่ม 3 และ 4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4 ฉบับปรับปรุง
日本語 あきこと友だち ワークブック3+4 改訂版

      ปรับปรุงจากหนังสือ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3+4
      ใช้ประกอบตำราเรียน ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เล่ม 3 และ 4
      ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์ เสริมสร้างทักษะด้านการเขียน ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านอื่น ๆ

 

E-Book
Related Books