เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ
ISBN978-974-443-719-8
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้ว และกำลังเรียนในระดับกลางตอนต้น ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

เทค นิค พื้น ฐาน การเขียนเรียงความ     ญี่ ปุ่ 
タイ人のための日本語作文 -日本語らしい文章を書くための第一歩-


     • แนะนำกลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่นหัวข้อต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน ฯลฯ
     • แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1 เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียน ผู้เรียนจะได้ศึกษาข้อควรรู้ในการเขียนเรียงความ รวมถึงคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักใช้ผิด PART 2 ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนการเขียนเรียงความหัวข้อต่าง ๆ เรียงจากง่ายไปยาก
     • เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นจบแล้ว และกำลังเรียนอยู่ระดับกลางตอนต้น

 

E-Book
Related Books