Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง

Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง

ผู้แต่งฮอ มยองจา, เคโกะ มิยาซากิ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-722-8
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า348 หน้า
ราคา320 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลาง ที่ต้องการทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้แม่น และต่อยอดไปสู่การใช้ในชั้นกลางได้อย่างไม่ติดขัด

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง
レベルアップ日本語文法 中級

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 24 บท ตามหัวข้อไวยากรณ์

       ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยคำอธิบายการใช้อย่างละเอียด ประโยคตัวอย่างจำนวนมาก และแบบฝึก
       ยกระดับความสามารถให้สูงไปอีกขั้น ด้วยการเรียนรู้วิธีใช้ในชั้นกลาง และความแตกต่างกับไวยากรณ์ที่คล้ายกัน
       ทุกบทมีแบบฝึกหลากหลาย เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่น แบบฝึกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แบบฝึกหาจุดที่ผิด แบบฝึกแต่งประโยค และแบบฝึกอ่าน เป็นต้น
       สอดแทรกด้วยคอลัมน์สาระความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร นอกเหนือไปจากความรู้ด้านไวยากรณ์
       ท้ายเล่มมีดัชนีรูปประโยค คำอธิบายคำศัพท์ทางไวยากรณ์ เฉลยคำตอบอย่างละเอียด และคำแปลบทอ่าน
       เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลาง ที่ต้องการทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้แม่น และต่อยอดไปสู่การใช้ในชั้นกลางได้อย่างไม่ติดขัด จนสามารถใช้ไวยากรณ์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

E-Book
Related Books