Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง

Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง

ผู้แต่งฮอ มยองจา, เคโกะ มิยาซากิ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-974-443-722-8
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า348 หน้า
ราคา320 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลาง ที่ต้องการทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้แม่น และต่อยอดไปสู่การใช้ในชั้นกลางได้อย่างไม่ติดขัด

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

Level Up ยกระดับการใช้ไวยากรณ์ญี่ปุ่น ชั้นกลาง
レベルアップ日本語文法 中級

 

แบ่งเนื้อหาออกเป็น 24 บท ตามหัวข้อไวยากรณ์

  • ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ด้วยคำอธิบายการใช้อย่างละเอียด ประโยคตัวอย่างจำนวนมาก และแบบฝึก
  • ยกระดับความสามารถให้สูงไปอีกขั้น ด้วยการเรียนรู้วิธีใช้ในชั้นกลาง และความแตกต่างกับไวยากรณ์ที่คล้ายกัน
  • ทุกบทมีแบบฝึกหลากหลาย เพื่อให้สามารถนำไปใช้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เช่น แบบฝึกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง แบบฝึกหาจุดที่ผิด แบบฝึกแต่งประโยค และแบบฝึกอ่าน เป็นต้น
  • สอดแทรกด้วยคอลัมน์สาระความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสาร นอกเหนือไปจากความรู้ด้านไวยากรณ์ 
  • ท้ายเล่มมีดัชนีรูปประโยค คำอธิบายคำศัพท์ทางไวยากรณ์ เฉลยคำตอบอย่างละเอียด และคำแปลบทอ่าน
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้นตอนปลายถึงระดับกลาง ที่ต้องการทบทวนความรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นให้แม่น และต่อยอดไปสู่การใช้ในชั้นกลางได้อย่างไม่ติดขัด จนสามารถใช้ไวยากรณ์สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     

E-Book
Related Books