SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน

ผู้แต่งรินะ คุวาฮาระ, ริเอะ คิบายาชิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-736-5
ปีที่พิมพ์2561
จำนวนหน้า230 หน้า
ราคา230 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N4 การอ่าน
日本語能力試験問題集 N4読解スピードマスター

 

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N4
  • ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ
    PART 1 อุ่นเครื่อง เพื่อเรียนรู้เทคนิคสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน (Bottom-up และ Top-down) และฝึกฝนพื้นฐานการอ่าน
    PART 2 แบบฝึกหัด ซึ่งมีทั้งบทอ่านขนาดสั้นและขนาดกลาง รวมทั้งบทอ่านเพื่อฝึกค้นหาข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล ใบปลิว ป้ายประกาศ ฯลฯ
    PART 3 ตัวอย่างข้อสอบ (2 ครั้ง) ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพื่อวัดความสามารถของตนเอง
     

E-Book
Related Books