Go! JLPT N1 ไวยากรณ์


        เห็นปกสีหวาน ๆ แต่เนื้อหาข้างในไม่หวานเหมือนหน้าปกนะจ๊ะ !! สำหรับหลาย ๆ คนที่เฝ้ารอมานานแสนนานว่าเมื่อไรจะได้อ่าน Go! JLPT N1 ไวยากรณ์ เวอร์ชั่นภาษาไทยเสียที ให้รีบพุ่งตัวไปที่ร้านหนังสือหรือกดสั่งซื้อที่ www.tpabook.com ได้เลย แต่ก่อนจะแยกย้ายไปหามาครอบครองให้อุ่นใจ มาดูกันก่อนดีกว่าว่าในเล่มมีอะไรน่าสนใจบ้าง
 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์


        GO! JLPT N1 ไวยากรณ์ แบ่งโครงสร้างเนื้อหาออกเป็น 3 บทหลักคือ แนะนำข้อสอบ บทเสริมสร้างทักษะ และ ตัวอย่างข้อสอบ

        ในบทแนะนำข้อสอบ จะแนะนำรายละเอียดคร่าว ๆ เกี่ยวกับลักษณะข้อสอบแต่ละส่วนและวิธีหาคำตอบแบบง่าย ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของข้อสอบก่อนเข้าสู่เนื้อหาโดยละเอียด 

 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์

 

        ในบทเสริมสร้างทักษะ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ไวยากรณ์ระดับประโยค 1 ซึ่งจะได้เรียนรู้รูปไวยากรณ์ระดับ N1 โดยแบ่งหัวข้อตามความหมายและวิธีใช้ มีทั้งหมด 20 บทย่อย แต่ละบทจะหยิบยกไวยากรณ์ที่อยู่ในหมวดความหมายเดียวกันมาอธิบายอย่างกระชับเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าควรใช้อย่างไรในบริบทแบบใด พร้อมยกประโยคตัวอย่าง และแสดงวิธีการเชื่อมประกอบ

 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์

 

        ถัดมาเป็นส่วนที่ 2 ไวยากรณ์ระดับประโยค 2 มีทั้งหมด 3 บท ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยคอย่างเป็นระบบ เช่น รูปเฉพาะที่ต้องใช้คู่กันเสมอ รูปไวยากรณ์ที่นิยมใช้ร่วมกับคำบางคำเป็นการเฉพาะ ฯลฯ

 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์

 

        สุดท้าย ส่วนที่ 3 ไวยากรณ์ระดับข้อความ มีทั้งหมด 12 บท ในส่วนนี้จะได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้ข้อความหรืองานเขียนเรื่องหนึ่งมีเอกภาพ สามารถสื่อความหมายได้ เช่น วิธีเลือกใช้ tense วิธีบรรยายโดยไม่เปลี่ยนมุมมอง ความสอดคล้องกันของระดับภาษา ฯลฯ ซึ่งท้ายบทของเนื้อหาทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจให้ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่ด้วย

 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์

Go JLPT N1 ไวยากรณ์


        ส่วนที่เป็น ตัวอย่างข้อสอบ จะรวบรวมโจทย์ที่มีรูปแบบเหมือนข้อสอบจริงเอาไว้ ครอบคลุมสิ่งที่ได้เรียนรู้ในบทเสริมสร้างทักษะ รวมถึงเนื้อหาระดับ N2 หลังจากศึกษาเนื้อหาทั้งหมดจบแล้ว ขอให้ลองทำตัวอย่างข้อสอบดูว่ามีความรู้เพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด

 

Go JLPT N1 ไวยากรณ์

ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ : GO! JLPT N1 ไวยากรณ์
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ราคา : 285 บาท
ISBN : 978-974-443-772-3