พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น

พจนานุกรมการใช้คำภาษาญี่ปุ่น

ผู้แปลปราณี จงสุจริตธรรม
ISBN978-974-8324-92-0
ราคา495 บาท
คำแนะนำ

     รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน พร้อมอธิบายการนำไปใช้งานให้ถูกต้องเหมาะสมตามบริบท

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ในภาษาญี่ปุ่นมีคำที่มีความหมายและวิธีใช้ที่คล้ายคลึงกันอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักก่อให้เกิดความสับสนสำหรับผู้เรียนชาวไทยว่าในประโยคใดควรจะเลือกใช้คำใด เช่น taihen, totemo, hijouni, doomo, daibu ต่างก็แปลเป็นภาษาไทยว่า "มาก" บางคำสามารถใช้แทนที่กันได้ แต่บางคำใช้แทนที่กันไม่ได้ เพราะจะฟังดูแปลกไม่เป็นธรรมชาติ พจนานุกรมฉบับนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่มีความหมายและวิธีการใช้ที่คล้ายคลึงกันไว้เป็นชุด ๆ อธิบายความหมายของคำหรือวลี และข้อแตกต่างในการใช้ พร้อมตัวอย่างประโยคง่าย ๆ ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

E-Book
Related Books