พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย

พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย

ผู้แปลปราณี จงสุจริตธรรม
ISBN978-974-8326-19-1
ราคา695 บาท
คำแนะนำ

     แปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Modern  Colloquialisms Revised Japanese-English ช่วยให้สามารถแยกแยะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนในภาษาญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ปัญหาที่มักจะพบเห็นอยู่เสมอ ๆ สำหรับผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่น คือไม่สามารถแยกแยะการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนได้อย่างถูกต้อง บางครั้งจะนำคำที่เป็นภาษาเขียนมาใช้ในภาษาพูด และนำคำที่เป็นภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียนซึ่งทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมชาติขึ้น พจนานุกรมเล่มนี้รวมคำศัพท์และสำนวนภาษาพูดญี่ปุ่นที่ไม่สามารถค้นหาได้ใน พจนานุกรมทั่วไปประมาณ 3,800 หัวข้อ ซึ่งเป็นหัวข้อคำศัพท์และสำนวนซึ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่ประสงค์จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

E-Book
Related Books