20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น

ผู้แต่งเอทสึโกะ โทโมมัทสึ, มาซาโกะ วากุริ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ISBN978-616-7121-11-6
ราคา215 บาท
คำแนะนำ

     อธิบายไวยากรณ์ที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นไว้อย่างครอบคลุมด้วยสำนวนที่กระชับ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น
 

        ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 20 หัวข้อไวยากรณ์หลัก โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เช่น คำช่วย การผันคำกริยาและรูปประโยครูปคู่ของสกรรมกริยากับอกรรมกริยา เป็นต้น ในแต่ละบทจะเริ่มด้วยแบบทดสอบ ต่อด้วยคำอธิบายไวยากรณ์รูปต่าง ๆที่อยู่ในหัวข้อหลัก ในท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปในบทนั้น ๆ ให้ด้วย

E-Book
Related Books