พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ ญี่ปุ่น-ไทย

พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจ ญี่ปุ่น-ไทย

ผู้แต่งJAL Academy
ผู้แปลกมลทิพย์ พลบุตร
ISBN978-616-7121-13-0
ราคา395 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับค้นหาคำศัพท์เชิงธุรกิจ การทำงาน และคอมพิวเตอร์ พร้อมประโยคตัวอย่างเพื่อความมั่นใจในการนำไปใช้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        รวมศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจและการทำงานกว่า 2,220 คำ เพิ่มเติมประโยคตัวอย่างแสดงการใช้คำศัพท์แต่ละคำและคำแปลเพื่อการนำไปใช้ที่ถูกต้อง ทั้งรูปแบบภาษาเขียนและภาษาพูด ที่เหมาะสมกับกาลเทศะ สอดแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงสำนวนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องค้นหาคำศัพท์ได้ง่าย ๆ ด้วยอักษรคันจิ จากดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม

E-Book
Related Books