แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง

ผู้แต่งเจแปนฟาวน์เดชั่น
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-703-7
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า128 หน้า
ราคา80 บาท
คำแนะนำ

        หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้ร่วมกับตำรา ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เล่ม 1 และ 2

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2 ฉบับปรับปรุง
日本語 あきこと友だち ワークブック1+2 改訂版

      ปรับปรุงจากหนังสือ แบบฝึกหัด อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1+2
      ใช้ประกอบตำราเรียน ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง เล่ม 1 และ 2
      ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ รูปประโยค และไวยากรณ์ เสริมสร้างทักษะด้านการเขียน ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านอื่น ๆ


E-Book
Related Books