มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition]

ผู้แต่ง3A Corporation
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-689-4
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า292 หน้า
ราคา320 บาท
หมายเหตุมี MP3 ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นที่ได้รับความนิยม และการยอมรับจากผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วโลก ปรับปรุงเนื้อหาจาก มินนะ โนะ นิฮงโกะ ฉบับอักษรญี่ปุ่น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

มินนะ โนะ นิฮงโกะ 4 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級Ⅱ 第2版 (下)

 

     • ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท (39-50) MP3 1 แผ่น และเฉลยเป็นตัวเล่มแยก
     • มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยหัวข้อเรื่องใกล้ตัว และโต้ตอบอย่างง่าย ๆ ได้ในสถานการณ์ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
     • แต่ละบทประกอบด้วย รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา คำศัพท์ คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์และข้อมูลต่าง ๆ หลักไวยากรณ์ แบบฝึก และแบบฝึกท้ายบท
     • ทุกบทมีคำแปลภาษาไทยและคำอธิบายไวยากรณ์อย่างละเอียด รวมถึงเฉลยของแบบฝึกทุกส่วนในเล่มแยก
     • เมื่อศึกษาจบเล่ม 1 และ 2 จะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่า N5 และเมื่อศึกษาจบทั้ง 4 เล่มจะมีความรู้เทียบเท่า N4

 

E-Book
Related Books