STEP UP คำเลียนเสียงในภาษาญี่ปุ่น

STEP UP คำเลียนเสียงในภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งมากิ โอคุมุระ, ยูโกะ คามาบุชิ
ผู้แปลอัษฎายุทธ ชูศรี
ISBN978-616-7121-03-1
ราคา190 บาท
คำแนะนำ

     เสริมสร้างความรู้เรื่องคำเลียนเสียงต่าง ๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในภาษาญี่ปุ่นให้พัฒนาไปอีกขั้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        รวบรวม คำเลียงเสียงธรรมชาติ (คำที่แสดงเสียงเสียงร้อง สภาพสิ่งของ และอารมณ์) ในภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก โดยแบ่งคำศัพท์ออกเป็นหมวดคือ จำศัพท์คู่กับคำกริยาพื้นฐาน และจำเป็นหมวดคำที่มีความคล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งมีภาพประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายจากความรู้สึกเท่าที่จะทำได้

E-Book
Related Books